Kabán Annamária (1991 • 2013)

oldal nyomtatása Share

Kabán Annamária (Kolozsvár, 1953. jan. 16.) nyelvész. ~ Ferenc leánya. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a 11-es számú (ma 3-as számú) Líceumban végezte (1972), a BabeşBolyai Egyetemen magyarfrancia szakos tanári oklevelet szerzett (1977). Magyarszováton tanít. Nyelv- és stílustörténeti szaktanulmányait a NyIrK és a budapesti Magyar Nyelvőr közli. Melius Péter Herbáriumának a 400. évfordulón megjelent új kiadásában (1978) a bevezető tanulmány Nyelvállapot és helyesírás c. fejezetének szerzője s az Összehasonlító névjegyzék összeállítója; a VI. osztály számára készült Magyar nyelv c. tankönyv (1982) társszerzője.Kabán Anna­má­ria (Kolozs­vár, 1953. jan. 16.) nyel­vész. ~ Ferenc leá­nya. Közép­is­ko­lai tanul­má­nyait szülő­vá­ro­sá­ban a 11-​es számú (ma Báthory István) Líce­um­ban végezte (1972), a Babeş­–Bo­lyai Egye­te­men magyar­–fran­cia sza­kos tanári okle­ve­let szer­zett (1977). Tanári pályafutását Magyar­szo­vá­ton kezdte, majd 1986-ig különböző iskolákban tanít. 1987–1993 között egyetemi, ill. akadémiai tudományos kutató a kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetben, 1993–94-es tanévben a Miskolci Egyetem adjunktusa, 1994-től kinevezett docense, 1993–1997-ig tanszékvezető-helyettese. 1994–1997 között párhuzamosan tanít a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen is. 1994-től tagja az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoportnak. 2005-ben a Debreceni Egyetemen habilitált.

Nyelv- és stí­lus­tör­té­neti szak­ta­nul­má­nyait a NyIrK, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvjárások és a Magyar Nyelvőr c. szakfolyóiratok közlik. Melius Péter Her­bá­riumának a 400. évfor­du­lón meg­je­lent új kiadá­sá­ban (1978) a beve­zető tanul­mány Nyelv­ál­la­pot és helyes­írás c. feje­ze­té­nek szerzője s az Össze­ha­son­lító név­jegy­zék össze­ál­lí­tója; a VI. osz­tály szá­mára készült Magyar nyelv (1982) majd a Magyar nyelv és irodalomolvasás (1995) c. tankönyv társszerzője. Részt vett a Szabó T. Attila által szerklesztett Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 9. kötetének munkálataiban, valamint szerkesztő munkatársa volt a 2010-es, Kelemen Béla és Szász Lőrinc főszerkesztésében készülő Dicţionar maghiar-român – Magyar-román szótárnak.

1990-ben Finnországban, 1991-’92-ben Magyarországon, a Nyelvtudományi Intézetben,  1997-ben Párizsban folytatott kutatómunkát; részt vett A mai magyar nyelv szövegtípusai programban, 1999-ben lexikológiai és lexikográfiai kutatásokat végzett, 2002-től a Stíluskutató Csoport keretében a Retorikai-stilisztikai alakzatok lexikona munkálataiban vett részt.

Számos magyarországi és más európai országbeli tudományos kongresszuson és konferencián szerepelt rendszeresen magyar, francia és angol nyelvű előadással, többször is tartott előadást a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében. Előadást tartott továbbá az udinei, a bécsi, az uppsalai, a nápolyi, a helsinki és a krakkói egyetemen.

 

Művei:

Kötetei: A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig. (Bp. 1993.); A költői szöveg szerkezetének szemantikája. (Buk. 2000. Mózes Hubával); A sorismétlés mint versszövegszervező alakzat = Az alakzatok világa (sorozatszerk. Szathmári István. Bp. 2002.); Magyar – francia – román szótár. (Kv. 2004.); Szövegek színeváltozása. (Miskolc, 2005.); Komplex alakzat és intertextualitás = Az alakzatok világa (sorozatszerk. Szathmári István. Bp. 2006.); Lét és nyelv. Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből. (Miskolc, 2006, jav. kiad. 2007.); Vers és lélek. Dsida Jenő és költészete. (Miskolc, 2007. Mózes Hubával); A szövegvizsgálat útjain. (Miskolc, 2009.); Textus és intertextus: szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban. (Miskolc, 2009. Mózes Hubával); Ó, múzsa, tedd, mi istened parancsa. Dsida-versek és -fordítások szövegépítése. (Miskolc. 2011. Mózes Hubával);

Gyűjteményes kötetekben: Melius Juhász Péter Herbáriuma magyar növényneveinek nyelvi vizsgálata. NyIrK. (1980. 81–89.); Mondatszerkezeti sajátosságok Apáczai, Melius és Pápai Páriz műveiben. In: Nyelvészeti tanulmányok. (szerk. Benedek Gergely Piroska. Buk. 1983. 99–109.); Bekezdéstípusok szövegszerkezeti sajátosságai Apáczai, Melius és Pápai Páriz műveiben. In: Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. (szerk Szabó Zoltán. Buk. 1984. 266–281.); A szöveg szemiotikai megközelítéséhez. NyIrK. (Buk. 1989. 96–77.); Din semiotica limbajului ştiinţific. In: Cercetarea textului. (szerk. Carmen Vlad. Kv. 1989. 29–49.); A tudományos stílus szemiotikájából.  NyIrK. (Buk. 1990. 67–70.); A funkcionális stílusok szemiotikájáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára (szerk. Hajdú Mihály, Kiss Jenő. Bp. 1991. 304–310.); Két erdélyi magyar napilap nyelvi vizsgálata. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. (szerk. Kontra Miklós. Bp. 1992. 61–70.); Szabó T. Attila tudományos munkássága. In: Régi és új peregrináció – Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon (szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Bp.–Szeged, 1993. 1314–1331.); A szellem és a szerelem. A Dsida-hagyaték feldolgozásának kérdéseiből. In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Mózes Hubával; szerk. Szabó B. István. Bp. 1994. 353–362.); A funkcionális stílusok szerepe a nyelvi nevelésben. In: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. (szerk. Szende Aladár Bp. 1995. 142–147.); Types de textes scientifiques et quelques problèmes liés à leur traduction. In: Translation and Meaning, Part 3. (szerk. Marcel Thelen és Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Maastricht, 1995. 387–392.); Le dictionnaire historique de la langue hongroise de Transylvanie. In: Een boek heeft een rug (szerk. Margriet Gosker. Zoetermeer, 1995. 142–144.); Szövegpragmatikai kérdések. In: Absztrakció és valóság (főszerk. R. Molnár Emma. Szeged, 1996. 171–178.); Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár egyik szócikkéhez. In: Szöveg és stílus. (szerk. Péntek János. Kv. l997. 229–234.); Tudományos művek szöveg- és mondatszerkezeti vizsgálata. In: Stilisztika és gyakorlat (szerk. Szathmári István. Bp. 1998. 340–351.); Lexique des écrivains et leur importance dans les traductions littéraires. (társszerzővel) In: Translation and Meaning. Part 5. (szerk. Marcel Thelen, Barbara Lewandowska – Tomaszczyk. Maastricht, 2000. 295–298.); Az igemódosítók sorrendi szerepe a szövegalkotásban. In: Színes eszmék nem alszanak… (szerk. Andor József et al. Pécs, 2001. 602–609.); Metaforák a tudományos nyelvben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája (szerk. Kemény Gábor. Bp. 2001.); Szövegszerkezet és aktuális tagolás Petőfi Sándor Szeptember végén című versében. In: Szöveg az egész világ (szerk. Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal. Bp. 2002. 293–301.); Egy versszöveg hangsúly- és dallamszerkezete. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére (szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő, Kovács Mária. Miskolc, 2002. 82–87.); Funkcionális mondatperspektíva és szövegszervező alakzatok Petőfi Egy gondolat bánt engemet... című versében. In: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa (szerk. Szathmári István. Bp. 2003. 96–102.); Aktuális tagolás és versszerkezet. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. (szerk. Hajdú Mihály, Keszler Borbála. Bp. 2003. 230–234.); Egy versszöveg metamorfózisa. In: Az európaiság jegyében. (szerk. Székely Szabó Zoltán. Bécs, 2003. 122–133.); A magyar nyelvű tudományosság kezdetei. In: Magyarul megszólaló tudomány (szerk. Péntek János. Bp. 2004. 12–20.); Apáczai a magyar nyelvű tudományosságért. In: „… még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére (szerk. Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga. Bp. 2004. 222–224.); Szórendi változat és értékszerkezet. In: Variabilitás és nyelvhasználat (szerk. Gecső Tamás. Bp. 2004.); Az aktuális tagolás versszöveg-alakító szerepe. In: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben (szerk. Dobos Csilla et. al.. Bicske, 2005. 237–239.); Alakzattársulások versszövegformáló szerepe. In: A stilisztikai alakzatok rendszerezése (szerk. Szathmári István. Bp. 2006. 170–175.); Az ellentét és az ok-okozatiság konstrukcionális összefüggéseihez. In: A mondat: kaland. (szerk. Vass László. Szeged, 2006. 178–180.); Az anafora versszövegformáló szerepe. In: Nyelvek és nyelvváltozatok (szerk. Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor. Kv. 2007. 399–402.); A forgatókönyv mint szövegrendezési stratégia. In: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. (szerk. Dobi Edit. Debrecen, 2008. 89–98.); Szövegtípus és műveleti szerkezet. In: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. (szerk. Tátrai Szilárd, Tolcsvai Gábor. Bp. 2008. 141–147.); Az ismétlés mint retorikai-stilisztikai alakzat. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. (szerk. Zimányi Árpád. Eger, 2009. 183–185.); A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben. In: Dsida Jenő emlékezete (szerk. Sas Péter. Kv. 2009. 167–170.); Versépítő intertextualitás (József Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben. In: Versében él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. (szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő. Miskolc, 2011. 152–161.); Intertextualitás és szövegkohézió (Kovács András Ferenc: Babitsolás). In: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. (szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2011. 105–113.); Szövegtan. In: Nyelvészetről mindenkinek. (szerk. Balázs Géza. Bp. 2011. 351–354.);

Szerkesztés: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus. (Bp. 1992. Mózes Hubával, utószó is); Tükör előtt. Képek és iratok Dsida Jenő hagyatékából. (Kv. 1992, Miskolc, 2008. összeáll. Mózes Hubával); Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. (Miskolc, 2001.); Dsida Jenő: Égi mezőkön. (Bp. 2001. Mózes Hubával, utószó is); Dsida Jenő: Kóborló délután kedves kutyámmal. A lírai riport dedikált gépirata. (Miskolc, 2008. Mózes Hubával); Dsida Jenő: Buzdítás könnyűségre. Kötetből kimaradt versek, 1932–1938. (Miskolc, 2009. összeáll. Mózes Hubával); Dsida Jenő: Útban a rendeltetés felé. Kötetből kimaradt versek, 1928–1931. (Miskolc, 2010. összeáll. Mózes Hubával).

Róla:

Hatalovics Éva: Dr. Kabán Annamária… MERt, 2005/85.; Eőry Vilma: Kabán Annamária: A magyar tudományos stílus… Nyr, 1993/2. 252–234.; Máthé Jakab: Kabán Annamária: A magyar tudományos stílus… Szemiotikai Szövegtan. 13. Szeged, 2000. 199–206.; Szabó Zoltán: Kabán Annamária: A sorismétlés… Magyartanítás, 2003/5.; B. Fejes Katalin: Kabán Annamária: A sorismétlés… Szemiotikai Szövegtan. 16. Szeged, 2004. 176-177.; Domonkosi Ágnes: Az alakzatok világa. Nyr, 2004/2. 257-258.; Jodál Endre: Kabán Annamária: Magyar−francia−román szótár… Modern Filológiai Közlemények, 2004/2. 104–105.; Cs. Jónás Erzsébet: Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Magyar Nyelvőr, 2006/2. 119–121.; Szabó Zoltán: Kabán Annamária, Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Magyar Nyelv, 2006. 488–490.; Pethő József: Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyartanítás, 2007/2. 37-38.; Balázs Géza: Párhuzamos fordítások nyelvi megközelítése. Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyar Nyelvőr, 2007. 499–501.; Málnási Ferenc: Kabán Annamária: Lét és nyelv. Nyelvünk és Kultúránk, 2007/2. 86–88.; Málnási Ferenc: Kabán Annamária: Lét és nyelv. NyIrK, 2007/1-2. 149–151.; Gréczi-Zsoldos Enikő: Kabán Annamária: Lét és nyelv. Magyar Nyelv, 2008. 99–101.; Málnási Ferenc: Kabán Annamária − Mózes Huba: Vers és lélek. Nyelvünk és Kultúránk, 2007/3. 111-112.; Kozma Dezső: Dsida vonzásában. Kabán Annamária − Mózes Huba Vers és lélek. Forrás, 2008/9. 104-105.; Dénes Gabriella: Kabán Annamária − Mózes Huba: Vers és lélek. Keresztény Szó, 2008/8.; Málnási Ferenc: „A kivételes nagyságrendű csillag”. Kabán Annamária – Mózes Huba: Textus és intertextus. Szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban. Erdélyi Toll, 2010/1. 191-192.