Kabós Éva (1981 • 2012)

oldal nyomtatása Share

Kabós Éva (Kolozsvár, 1915. febr. 2.) költő. Szülővárosában felső kereskedelmi iskolát végzett (1932). Tisztviselő, könyvelő, gépírónő, 1973 óta nyugdíjas.

Verseit először az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági folyóirat közölte, később az Ellenzék, Keleti Újság, Pásztortűz, Hölgyfutár, Havi Szemle, Déli Hírlap, Székelyföld. Versei jelentek meg a Vita Zsigmond szerkesztette Romániai magyar írók antológiája c. kötetben (Nagyenyed 1943). Gyakran szerepelt kolozsvári, tordai, marosludasi irodalmi esteken, a budapesti Zeneakadémia nagytermében és a KZST-esteken Marosvásárhelyt. Költészetéről írja Molter Károly: "...fegyelmezett, mint valami költői életrajz; csak attól fél, ami művészi szempontból hazugság."

Verseskötetei: Zörgessetek! Megnyittatik! (Gy. Szabó Béla borítólapjával, Kv. 1938); Amit az én sorsom megad nekem (Nagyenyed 1943).

Molter Károly: K. É.: Zörgessetek! Megnyittatik! Erdélyi Helikon 1939/1.

 


Kabós Éva (Kolozs­vár, 1915. febr. 2. − 2000. szept. 24., Marosvásárhely) – költő. Szülő­vá­ro­sá­ban felső keres­ke­delmi isko­lát vég­zett (1932). Éveken át apja mezőségi birtokán gazdálkodik, a kilakoltatás után a kényszerlakhelyként kijelölt Marosvásárhelyen tiszt­vi­selő, köny­velő, gép­írónő, 1973-től nyugdíjas.

Ver­seit elő­ször az Erdé­lyi Magyar Lányok ifjú­sági folyó­irat közölte, később az Ellen­zék, Keleti Újság, Pász­tortűz, Hölgy­fu­tár, Havi Szemle, Déli Hír­lap, Szé­kely­föld. Ver­sei jelen­tek meg a Vita Zsig­mond szer­kesz­tette Romá­niai magyar írók anto­ló­gi­ája c. kötet­ben (Nagy­e­nyed 1943). Gyak­ran sze­re­pelt kolozs­vári, tor­dai, maros­lu­dasi iro­dalmi este­ken, a buda­pesti Zene­aka­dé­mia nagy­ter­mé­ben és a KZST-​esteken Maros­vá­sár­helyt. Köl­té­sze­téről írja Mol­ter Károly: „…fegyel­me­zett, mint valami költői életrajz; csak attól fél, ami művé­szi szem­pont­ból hazugság”.

Kö­te­tei: Zör­ges­se­tek! Meg­nyit­ta­tik! (Gy. Szabó Béla borí­tó­lap­já­val, Kv. 1938); Amit az én sor­som megad nekem (Nagy­e­nyed 1943); Apám földjén. (Csíkszereda, 1996.); Volt egyszer egy kút. Visszaemlékezések. (Csíkszereda, 1997.); Havasok tündérei (Mvhely, 1998.); Visszajátszás (szerk. Nagy Miklós Kund − Mvhely, 2000.).

Gyűjteményes / tanulmánykötetekben: Hazahív a hűség (vál. és szerk. Lisztóczky László  − Sepsisztgy., 1995.); Hegyek, fák, füvek (vál., szerk. és az előszót írta Lisztóczky László − Sepsisztgy. 1998.); Új könyvműhely: ötéves a Pallas-Akadémia (szerk. Kozma Mária − Csíkszereda, 1998.); Lírai tőzsde (Arad, 2006.);  Szeretőm, földem, Erdély (vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt − Szeged, 2006.).

Mol­ter Károly: K. É.: Zör­ges­se­tek! Meg­nyit­ta­tik! Erdé­lyi Heli­kon 19391.