Kardalus János (1991 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Kardalus János (Bögöz, 1935. szept. 20.) néprajzi író, etnográfus. A Pedagógiai Középiskolát végezte Székelykeresztúron (1954), a BabeşBolyai Egyetemen román nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1965). 1954-től Csehétfalván, Oroszhegyen, Székelypálfalván, majd Homoródalmáson tanított, 1976 óta a *Hargita megyei Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Irányító Központjának igazgatója.

Első írását a Vörös Zászló napilap közölte (1960). Módszertani cikkei a Tanügyi Újságban, néprajzi írásai és közművelődési tanulmányai a Művelődés, A Hét, Falvak Dolgozó Népe, *Hargita, Előre, Informaţia Harghitei hasábjain jelennek meg. Gazdagon illusztrált írásaiban a falusi népi foglalkozásokat: bútorfestést és faragást, posztóványolást, székelykapuk faragását, kerítések állítását örökíti meg. A *Népismereti Dolgozatok c. gyűjtemény 1980-ban közölte A homoródalmási mészégetés c. tanulmányát. Gondozásában jelent meg a Népviselet (Csíkszereda 1979) és A korondi kerámia (Csíkszereda 1980) c. kötet.

Munkája: Kapuk és kerítések *Hargita megyében (Salló Istvánnal közösen készült album, Csíkszereda 1977).Kardalus János (Bögöz, 1935. szept. 20. − 2006. ápr. 9., Csíkszereda) néprajzi író, etnográfus. A Pedagógiai Középiskolát végezte Székelykeresztúron (1954), a Babeş−Bolyai Tudományegyetemen román nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1965). 1954-től Csehétfalván, Oroszhegyen, Székelypálfalván, majd Homoródalmáson tanított, 1976−1991 között a Hargita megyei Népi Alkotások és Művészeti Tö­meg­mozgalom Irányító Központjának igazgatója. 1991-től Hargita megye egyik tanfelügyelője volt.

Első írását a Vörös Zászló napilap közölte (1960). Módszertani cikkei a Tanügyi Újságban, néprajzi írásai és közművelődési tanulmányai a Művelődés, A Hét, Falvak Dolgozó Népe, Hargita, Előre, Informaţia Harghitei hasábjain jelennek meg. Gazdagon illusztrált írásaiban a falusi népi foglalkozásokat: bútorfestést és faragást, posztóványolást, székelykapuk faragását, kerítések állítását örökíti meg.

     

Művei: Kapuk és kerítések Hargita megyében (Salló Istvánnal közösen készült album), Csíksz. 1977.; Hargita megyei népviselet Portul popular din judetul Harghita. Csíksz. 1979.;  A festett bútor – Mobilierul pictat. Csíksz. 1982.; Székely festett bútorok. Bp. 1995.; Utcatér-díszítés a Homoródok mentén : motívu­mok, jelek, jelképek. Csíksz. 2001.; Bögöz falu monográfiája. I. köt. (szerk. és társszerző) Csíksz. 2002.

Gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban: Posztó- és cser­geványolás a Kis-Homoród mentén. In: Acta Hargitensia I.: Hargita Megye Múzeumainak Évkönyve (Csíksz. 1980); A szé­­kelyföldi bútorfestés általános és sajátos jegyei. In: Nemzetiség-iden­titás (szerk. Eperjessy Er­nő, Krupa András. Debrecen, 1991.); Far­sangi népszokások Csíkban és Gyer­gyóban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége (szerk. Halász Pé­ter. Bp. 1991.); A korondi fazekasvásárok. Árcsó, 1978−1997. (Ko­rond, 1997.); Bevezetés; Szentegyháza közbirtokos­sá­gának rendtartásáról; Posztó- és cser­geványolás a Kis-Homoród mentén; Homoródalmási mészégetés; A falusi ház berende­zése és an­nak változása a Székelyföldön; Fafaragás, tárgykészítés, kapu­állítás; A kézicséplés eszközei Oklándon; A homoródalmási fazekasság. In: Népélet a Kis-Homoród mentén (Szent­­egyháza, 1998.); A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, mint kulturális auto­nó­mia. In: A nem­ze­tiségi kultúrák az ezredfordulón (szerk. Ando György et al. Bp. 2001.); A homoródalmási bútorfestő műhely. Művelődés, 1976/8.; A Homoród menti po­sz­tó­ványolók íratlan nyilvántartása. Művelődés, 1977/7.; Kovács Dénes. Művelődés, 1977/10.; A legifjabb néprajzosok. Művelődés, 1978/2.; 168 éves székelykapu. Művelődés, 1978/8.; Korondi arcok. Művelődés, 1978/8.; Homoród menti faragott virágok. Művelődés, 1979/2.; Csángós ingben guzsalyosban. Művelődés, 1979/12.; Bútorfestők, festett bútorok. Művelődés, 1980/3.; Száz­éves a homoródalmási kórusmozgalom. Művelődés, 1980/4.; István Lajos plakettjei. Művelődés, 1980/4.; Virágos faragás. Művelődés, 1980/3–9. (?); Csík­me­na­sági hátasszékek. Művelődés, 1981/3.; Két falu festett bútorai: Abásfalva, Korond. Műve­lődés, 1980/4.; Ká­pol­nási muzsika. Művelődés, 1981/5.; Mészégetés Csíkszent­do­mokoson. Mű­velődés, 1981/8–9.; Néprajz a fotóművészetben. Művelődés, 1982/1.; Munkához kap­cso­lódó szinjátékos nép­szo­kások. Művelődés, 1982/2.; Szabó Erzsébet szedettesei. Művelődés, 1982/5.; Csík­szent­domokosi székek. Művelődés, 1982/10.; A kézicséplés eszközei Oklándon. Művelődés, 1983/3.; Erdőkitermelés Csíkszentdomokoson a századfordulón. Művelődés, 1984/3.; Fából készült vízhordó és ivóedények Kászonban. Művelődés, 1984/5.; Évek gyü­mölcse. Műve­lődés. 1985/3.; A négynapos sokadalom Bögözben a századforduló után. Mű­ve­lődés, 1985/10.

Irodalom

Kristó Tibor: Bögöz falu monográfiája. Hargita Népe, 2002. máj. 14.