Károli Gáspár Irodalmi Társaság

oldal nyomtatása Share

Károli Gáspár *Irodalmi Társaság, rövidítve KGIT a református írók, tudósok és művészek tömörítésére, a tudományos, történelmi és teológiai irodalom fellendítésére alakult társaság. Megalakítását 1929 szeptemberében a bibliafordító Károli Gáspár születésének 400. évfordulóján rendezett nagykárolyi ünnepségeken határozták el, az alakuló közgyűlést 1931 októberében Nagyváradon tartották. Működéséről 1934-ig vannak adataink.

A közel 600 tagot számláló ~ elnöke *Makkai Sándor és Thury Kálmán, alelnöke *Vásárhelyi János és Nagy Sándor ügyvéd, főtitkára Maksay Albert, titkára pedig *Jancsó Elemér lett. A rendes tagok mellett 40 választott tagja volt, akik létrehozták a zártkörű, Kolozsvárt székelő Irodalmi, Tudományos és Művészeti Osztályt. Ennek többek közt Bánffy Miklós, Barabás Samu, Berde Amál, Berde Mária, Csutak Vilmos, Csűry Bálint, Gruzda János, Illyés Géza, Imre Lajos, Kecskeméthy István, Kemény János, Kós Károly, Kovács Dezső, Musnay László, id. Nagy Géza, *Tavaszy Sándor voltak tagjai, elnökéül Kristóf Györgyöt, előadójául Gönczy Lajost választották. Céljai közt szerepelt felolvasó- és vándorgyűlések, kiállítások szervezése, népkönyvtárak létrehozása, valamint egy önálló folyóirat, tudományos könyvek és adattárak megjelentetése.

A tervekből keveset sikerült megvalósítani. A ~ Házi Kincstára sorozat 1. számaként kiadták *Vásárhelyi János A család élete c. tanácsadó könyvét (Kv. 1932), a ~ Tudományos Könyvtára sorozat 1. köteteként pedig Nagy Géza szerkesztésében a hatvanhárom XVIII. századi levelet tartalmazó Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése c. adattárat (Kv. 1933). A ~ 1932-ben Kolozsvárt rendezett kiállításán jelentkezett először és tűnt fel Gy. Szabó Béla.

(G. Gy.)

Vásárhelyi János: A KGIT megalakulása. *Református Szemle 1931/25; uő: A KGIT munkába indulása. *Református Szemle 1932/7. A Károli Gáspár Református *Irodalmi Társaság alapszabályai. Kv. 1932. Kovács László: A KGIT művésztagjainak kiállítása. *Pásztortűz 1933/1. Kós Károly: A KGIT művésztagjainak kiállítása. *Erdélyi Helikon 1933/1.