Kékedy László

oldal nyomtatása Share

Kékedy László (Máramarossziget, 1920. nov. 28.) vegyészeti szakíró, tankönyvíró. ~ Erzsébet férje. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte (1938), diplomát a kolozsvári egyetem matematikai és természettudományi karának kémia szakán szerzett (1942). Itt doktorált Szabó Zoltán professzor mellett A duzzadás meghatározása a Poisseuille-formula alapján c. dolgozatával (1944). Gyakornok, majd tanársegéd az egyetem szervetlen és analitikai kémia tanszékén, 1945-től adjunktus a Bolyai Tudományegyetemen, 1951-től előadótanár, a szervetlen és analitikai kémia tanszék vezetője és a kémiai kar dékánja (195359), a BabeşBolyai Egyetem kémiai karának dékánja (196166), 1969-től doktorátusvezető, 1971-től egyetemi tanár. Közben a Szovjetunióban, majd 1974-ben az NSZK-ban ösztöndíjjal tanulmányúton volt. 1981-ben az "érdemes egyetemi tanár" elismerésben részesült.

Fontosabb kutatási témái: termikus analízis (az első hazai termomérleg megépítése), az elektroanalitikai kémia területéről a polarográfia, egyenáramú konduktometria, szilárd elektródok felületi kezelése, ennek analitikai kémiai alkalmazásai, oxigénszenzor kifejlesztése és sorozatgyártásának megindítása. A nemzetközi Reviews in Analytical Chemistry (Tel Aviv) és a Studia Universitatis BabeşBolyai Series Chemia szerkesztőbizottságának, valamint a KGST elektrokémiai műszerfejlesztési munkacsoportja román bizottságának tagja. Hazai és külföldi szakfolyóiratokban közöl angol és román nyelven tudományos kutatómunkája eredményeiről (Acta Chemica Academiae Scientiarum Hungaricae, AnalysisPárizs, Buletin Ştiinţific al Academiei R. P. R., Die Pharmazie Berlin, Monatshefte für Chemie Bécs, Zeitschrift für Analitische ChemieWiesbaden, Journal of Physical and Colloid Chemistry, Revista de Chimie, Revue Roumaine de Chemie, Studii şi Cercetări Ştiinţifice, TalantaLondon, Surfece Technology London). Értekezik hazai és nemzetközi tanácskozásokon (Magyar Kémikusok Kongresszusa 1958; Elektroanalitikai Konferencia, Horny Smokovec, Csehszlovákia 1969; Euroanalysis Konferencia, Budapest 1975). Munkatársaival több újítást és szabadalmat jegyeztetett be.

Egyetemi jegyzetei: Bevezetés a kémiai analízisbe. Mennyiségi analízis (Kv. 1953); Bevezetés a kémiai analízisbe. Minőségi analízis (Kv. 1954); Mennyiségi analitikai kémia (1963); Caiet de lucrări practice de chimie analitică calitativă (Muzsnay Csabával, Kv. 1970). Összeállította a Magyar helyesírási szótár (Kriterion-kiadás 1978) kémiai szóanyagát.

Önálló kötetei: Analiza fizico-chimică (1969); Fejezetek a korszerű analitikai kémiából (Kv. 1979); Chimie analitică calitativă (Craiova 1982); Gázszenzorok (monográfia, Bp. 1983).

Pungor Ernő: Oszcillometria és Konduktometria. Bp. 1963. 55. G. KraftJ. Fischer: Indication von Titrationen. Berlin 1972. 13233. Tsikhrizova, Khomenko: Potenciometricseszkoje titrovanje sz poliarizovannimi elektrodami. Kisinyov 1976. 11. S. E. [Salló Ervin]: Folytatása következzék! *A Hét 1980/6. Várhelyi Csaba: Korszerű analitikai kémia. *Előre 1981. máj. 13.