Rózsa József

oldal nyomtatása Share

Rózsa József (Tusnádfürdő, 1893. márc. 3. 1968. júl. 10. Kolozsvár) tanár, ifjúsági író. Középiskoláit Csíksomlyón kezdte, s a gyulafehérvári Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1911). Harctéri szolgálat miatt félbeszakította felsőfokú tanulmányait. A kolozsvári egyetem bölcsészkarán szerzett tanári diplomát (1918), majd filozófiai doktori címet (1921). Egykori gyulafehérvári iskolájában helyettesként (1918-1920), a kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban pedig rendes tanárként tanított (1920-1940, 1944-1948) klasszika-filológiát, magyart, románt és filozófiát is. Az iskola címzetes igazgatója (1935-40), a Római Katolikus Státus tagja. 1940-44 között marosvásárhelyi tankerületi főigazgató. 1948-ban nyugdíjazzák; bedolgozó szövetkezeti munkaerőként papírzacskóragasztásból pótolta csekély nyugdíját.

"Vérbeli tanító és nevelő" írta róla tanártársa. Szilárdan hitte, hogy az életben való helytállás titka "a romlatlan fizikai és erkölcsi erők vértezete". Ennek kikovácsolását célzó írói munkásságát a Katholikus Világ, *Magyar Nép hasábjain fejtette ki.

Életművében kiemelkedő jelentőségű a *Jóbarát c. ifjúsági lap, amelyet felelős szerkesztőként (1925-1940) és laptulajdonosként (1937-1940) jegyzett. Vezércikkeiben kitartó munkára, a magyar nyelv tisztaságának megőrzésére, a szociális kérdések iránti érzékenységre nevelt, s visszautasított minden politikai szélsőséget. Irodalmi és történelmi portréi, nemzeti múltunk tanulságainak megfogalmazása, az egyházi ünnepek köszöntése, a mindennapi élet apró eseményeinek krónikás rögzítése az erkölcsi nevelés megannyi iskolapéldáját szolgáltatják. A folyóirat mellékleteként zsebnaptárt is szerkesztett ("Jó barát"-naptár az 1926 27. iskolai évre), s iskolai segédkönyvet is állított össze (Latin antológia. A *líceum V-VIII. osztálya számára. Kv. 1946); Bodor Andrással és Kovács Erzsébettel magyarra dolgozta át T. Vasilescu és N. Barbu IX. osztályos latin tankönyvét (1957).

Krüzselyi Erzsébet: A szerkesztő. *Jóbarát 1929-1930/2. Reischel Arthur: Dr. Rózsa József. A kolozsvári... Zágoni Mikes Kelemen Róm. Kat. *Gimnázium Évkönyve az 1940-41. tanévről. 10-12. Reisinger László: Rózsa József. A kolozsvári piarista öregdiákok emlékkönyve. Kv. 1992. 127-128; uő: "Jóbarát". uo. 165-170. Kiss Jenő: A régi *Jóbarát. uo. 171-172.

(K. K.)