Sashalmi Ferenc

oldal nyomtatása Share

Sashalmi Ferenc – Vajda Ferenc (1936) álneve.