Szabó András (Bita, 1871. júl. 21. – 1957. máj. 1. Székelyudvarhely)

oldal nyomtatása Share

Szabó András (Bita, 1871. júl. 21. – 1957. máj. 1. Székelyudvarhely) – klasszika-filológus, fordító. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban és a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végezte; a kolozsvári Tudományegyetem Bölcsészeti Karán latin–görög szakos tanári oklevelet (1895), később testnevelési diplomát szerzett. Sepsiszentgyörgyön, egykori iskolájában (1894), majd a székely­udvarhelyi kollégiumban volt tanár (1895–1932, ill. 1940–43), itt 1914–26, valamint 1940–43 között az iskola igazgatója is. Gazdasági felügyelői beosztása idején (1907–14) épül fel a kollégium új épülete.

Irodalmi tevékenységének fő területe a fordítás görögből és latinból. Az erdélyi irodalmi sajtóban több alkalommal elevenítette fel iskolája nagyjainak emlékét (Egy tragikus sorsú székely tudós élete és halála. Erdélyi *Szemle 1935/3; Benkő József. *Erdélyi Helikon 1938/2). Hagyatékában maradt több kiadatlan fordítása is megjelent halála után (Ursinus Zakariás kátémagyarázatából. *Szemle">*Református *Szemle 1973/1; Kálvin János: Pál apostol levele Filemonhoz. Uo. 1989/1).

Ezeken kívül hagyatékában kiadatlan maradt *Benkő József Transsilvania specialis és Bod Péter Tymbalese c. művének töredékes fordítása, valamint tolmácsolásában Cicero, Hészi­odosz, Ovidius, Platinus, Plutarkhosz, Seneca több műve.

Művei: A satyrdráma (tanári székfoglaló Székelyudvarhelyen, 1898); Platón: Válogatott művei (ford. görögből, 1908); Erasmus: A balgaság dicsérete (ford. latinból, Bp. 1914); Vergilius: Georgica (ford. latinból, *Tompa László előszavával. Székely­udvarhely 1932); Kálvin János: Magyarázat Pál apostolnak Timótheus­hoz írt leveleihez (ford. latinból, uo. 1939); Kálvin János: Magyarázat az Apostolok cselekedeteihez (ford. latinból, I. kötet uo. 1941, II. kötet uo. 1943); *Benkő József: Udvarhely megye leírása (részlet a Transsilvania specialisból. Kv. 1944 = Erdélyi Ritkaságok). – Kálvin János: A Zsidókhoz írt levél magyarázata (ford. latinból, Nagy Barna előszavával. Bp. 1965). Fordításaiból közölt a Szenci Molnár Albert Napló és más írások c. Téka-kötet (Buk. 1984) is.

Közölt még az Udvarhelyi Híradóban, a Protestáns Közlönyben és a Székelységben.

Kalmár Elek: Tanári névkönyv. Lőcse 1907. – Moravek Endre: A magyar tudományos irodalom bibliográfiája. Bp. 1930. – Mátyás Ernő: A Timótheushoz írott levél kálvini magyarázata. Sárospataki Református Lapok 1939. – László Dezső: A református szentírás­magyarázatért. *Kiáltó Szó 1939/2. 13–14. – Musnai László: Kálvin János magyarázata Pál apostolnak Timótheushoz írt leveléhez. *Az Út 1939. 94–95. – Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Buk. 1955. – Dr. Dávid Gyula: Sz. A. *Szemle">*Református *Szemle 1957/3.

(H. G.)