Szabó Csilla, T.

oldal nyomtatása Share

Szabó Csilla, T. (Nyárádszereda, 1968. aug. 10.) – nyelvtudományi szakíró. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Líceumban végezte (1986). A BBTE magyar–francia szakos hallgatójaként szerzett egyetemi diplomát (1992). 1993–94 között Sepsibük­szádon tanított, 1994-től tudományos kutató az *Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munkaközösségének az 1997-ben megjelent IX. kötettől tagja.

Első publikációja 1994-ben jelent meg a NyIrK-ben Székelyhodos helynevei címmel. Ugyanerről a témáról publikált Térszínformanevek Székely­hodos helynévanyagában címmel Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai c. kötetben (Miskolc 2000).

Munkássága során forráskiadások szerkesztésében is részt vállalt: társszerkesztője volt a Döbrentei-kódex (Bp. 1995) és a Nagyszombati Kódex (uo. 2000) kritikai kiadásának.

Szűkebb kutatási területe a deverbális igeképzés fejlődése, alakulása, több tanulmányt is publikált erről az Erdélyi Múzeumban és a NyIrK-ben; doktori disszertációja – amelyet 2002-ben védett meg a BBTE-n – önálló publikációként jelent meg A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században címmel (Kv. 2003 = Erdélyi Tudományos Füzetek).

További publikációi: Adalékok az öl mértéknév történetéhez (in: Szabó Zoltán köszöntése. Kv. 1997); Adatok a „remek” szó jelentéstörténetéhez (Erdélyi Múzeum 2003/1–2); A konkrét–absztrakt jelentésváltozás a „remek” szó jelentéstörténetében (in: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. Szerk. Büky László és Forgács Tamás. Szeged 1999); A gyakorítás és a mozzanatosság kifejezése. A cselekvő igék képzői a XVI–XVIII. században (Erdélyi Múzeum 2003/3–4).

(B. K.)