Török Zoltán

oldal nyomtatása Share

Török Zoltán (Mv., 1893. nov. 23. – 1963. ápr. 12. Kv.) – geológiai és földrajzi szakíró. Karácsonyi Emmy férje. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, majd a kolozsvári egyetemen tanult tovább, ahol Szádeczky Gyula professzor hatására bontakozott ki érdeklődése a geológia iránt. Professzora életéről és munkásságáról később a Földrajzi Közleményekben (1962/4) közölt tanulmányt. Diplomájának megszerzése után gyakornoknak nevezték ki a földtani tanszékre. Az I. világháborúban az olasz frontra került, ahonnan 1919-ben tért haza: rövid ideig újra az egyetemen dolgozott, de a magyar egyetem megszüntetésekor elvesztette állását. 1919-től Déván, később Segesváron középiskolai tanár. Tudományos munkásságát ebben az időben a bukaresti Földtani Intézet külső munkatársaként a Kelemen-havasokban végezte. A bécsi döntés után, 1940 őszétől, a kolozsvári román *líceum igazgatója 1942-ig, majd a Kolozsvári Gyakorló Gimnáziumba kapott tanári beosztást. Ezekben az években mint a budapesti Földtani Intézet külső munkatársa és a Kolozsvári Egyetem tiszteletbeli tanársegéde folytatta a Kelemen-havasok földtani térképezését. 1945 után a Bolyai Tudományegyetem Természettudományi Karán a földtani tanszék professzorává nevezték ki. Fiatal geológusok sokaságát képezte az igényes és gyakorlati haszonnal járó tudományos kutatási módszerek elsajátítására. 1959-ben, a Bolyai Tudományegyetem megszűnésekor nyugdíjazták.

Első tudományos szakdolgozatát (Gödemesterházától keletre, a Leul, Onás és Tárnica hegyek andezitjének leírása) az I. *Ferenc József Tudományegyetem Almanachjában közölte 1916-ban. Tudományos munkásságának további eredményeit az Erdélyi Múzeum, Múzeumi Füzetek, Acta Geologica, Földtani Közlöny, Studia Universitatum Babeş et Bolyai, a pozsonyi Geologicke Práce, a moszkvai Izvesztyija Akad. Nauk SZSZSZR Seria Geol., továbbá segesvári iskolájának évkönyvei (Anuarul Liceului Principele Nicolae, 1929 és 1933), a Román Földtani Intézet, ill. a Földtani Bizottság beszámolókötetei (Dări de seamă ale Şedinţelor Institutului Geologic Român. Buk. 1930, 1953, 1956), valamint a Magyar Földtani Intézet beszámolói (Bp. 1942), Az EME X. és XII. vándorgyűléseinek Emlékkönyvei (Kv. 1930; uo. 1935), a Szádeczky-Kardoss Gyula Emlékkönyv (Kv. 1938) és a Bolyai Tudományegyetem 1945–1955. c. jubileumi kötet (Kv. 1956) közölte.

Önállóan vagy különnyomatban megjelent munkái: Adatok a Nagy­küküllő megyei neogén ismeretéhez (Kv. 1931); Coralii arhitecţi ai stîn­cilor calcaroase (1933); Cercetări geologice în judeţul Târnava Mare (1933); Geomorfológiai tanulmányok Segesvár vidékéről (Kv. 1939); Mun­ţii Căliman (Buk. 1963).

Egyetemi jegyzete: Kontinensek természeti földrajza. I–II. (Kv. 1959).

Székyné dr. Fux Vilma: T. Z. emlékezete. Földtani Közlöny 1963/4. (irodalommal). – Mészáros Nicolae: In memoriam prof. Dr. Z. T. 1893–1963. StUBB, Geologia-Geographia 1964/2. – Marosi Pál: Egy alkotó szellem nyugtalanságának emlékére. *A Hét 1973/19. – Tövissi József: T. Z.-ra emlékezünk. *Szabadság 1993. ápr. 7.

(T. J.)