Varga Béla (Torda, 1886. okt. 23. – 1942. ápr. 10. Kv.)

oldal nyomtatása Share

Varga Béla (Torda, 1886. okt. 23. – 1942. ápr. 10. Kv.) – filozófiai és unitárius teológiai író. Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsváron végezte (1904). A kolozsvári egyetemen középiskolai tanári oklevelet (1909) szerzett magyar, latin, majd görög nyelvből és bölcsészdoktori oklevelet a filozófia–pedagógia–esztétika köréből (1911). Tanulmányai elvégzése után másfél évig Berlinben, Lipcsében és Genfben folytatott bölcseleti tanulmányokat. A kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban előbb helyettes, majd 1911-től rendes tanár. 1915-ben egyetemi magántanári képesítést nyert logikából a kolozsvári egyetemen. Az I. világháború után, 1920-tól a kolozsvári ref. tanárképző intézetben, illetőleg a Marianummal kapcsolatos polgári iskolai tanárképzőben tanított. 1921–23 között az Unitárius Teológiai Akadémia óraadó, majd 1924–38 között rendes tanára a rendszeres teológiai és vallásbölcseleti tanszéken. Közben 1926-ban fél évet töltött Oxfordban és Manchesterben teológiai tanulmányai elmélyítésére. 1938-ban püspökké választották, de 1940-ben lemondott, és a Kolozsvárra visszatért *Ferenc József Tudományegyetem neveléstudományi tanszékének tanára lett.

Széles körű irodalmi munkásságot fejtett ki a bölcselet, neveléstudomány és teológia körében. Főmunkatársa volt az Erdélyi Irodalmi *Szemlének és a *Keresztény Magvetőnek; tanulmányait közölte az Athenaeum, Magyar Társadalomtudományi *Szemle, Magyar Filozófiai *Szemle és a Pásztortűz.

Folyóiratokban vagy kiadványokban megjelent fontosabb írásai: Jacobi Henrik Frigyes (Athenaeum 1911/4); Az intuicionizmus mint divatfilozófia (in: A kolozsvári Unitárius *Gimnázium 1911–1912. évi értesítője. Kv. 1912); A társadalom ismerettani alapjai (Magyar Társadalom-tudományi *Szemle 1912/5); A logikai megismerés természete (*Keresztény Magvető 1915/6); Gondolatok a neveléstan értékelméleti megalapozásához (Acta Litterarum Szeged 1922); A metafizika helye és értelme napjaink bölcseletében (Athenaeum 1923/1–3); A lélektan legújabb irányai (Erdélyi Múzeum 1935/1–3).

Fontosabb művei: A lelkiismeret (Kv. 1909); Böhm Károly lélektana. Böhm Károly élete és munkássága. I–II. (Besztercebánya 1913); Valóság és érték (Kv. 1915); A logikai érték problémája és kialakulásának története (Bp. 1922); Gondolatok a neveléstan értékelméleti megállapításához (Szeged 1922); A logikai érték problémája és kialakulásának története. (Bp. 1922); Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában (Kv. 1925. Klny. az Erdélyi Irodalmi *Szemléből); A szubsztancia fajai (Értekezések a filozófia és a társadalomtudomány köréből. III. 4. Bp. 1928); A mai közszellem pszichológiája (Kv. 1928 = Minerva Könyvtár); A fausti és a karamazovi lélek (Kv. 1929. Klny. az Erdélyi Irodalmi *Szemléből); Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében (uo. 1930 = A *Keresztény Magvető Füzetei); Unita­rizmus és individualizmus (A Három felolvasás az unitarizmusról c. kötetben. Kv. 1931 = A *Keresztény Magvető Füzetei); Az individualitás kérdése (uo. 1932 = ETF); Hittani tanulmányok (uo. 1934); A pedagógia alapkérdése (Szeged 1936); A szabadelvű kereszténység vallásos alapja (Székelyudvarhely 1937).

Tanulmányaiból értékelő bevezetővel egy válogatást *Balázs Sándor rendezett sajtó alá: Bölcseleti írások (Buk. 1979 = Téka).

Szerkesztésében jelent meg A család könyve (Kv. 1939. Kiss Elekkel = Unitárius Egyházi Könyvtár), az Erdélyi unitárius naptár (uo. 1930) és a Magyar Unitárius Egyházi Főtanács több rendes és rendkívüli ülésének jegyzőkönyve (uo. 1928–36).

Tavaszy Sándor: V. B.: A logikai érték problémája és kialakulásának története. Erdélyi Irodalmi *Szemle 1924. 221–222. – Szakáts Kálmán: V. B.: A logikai érték problémája és kialakulásának története. Athenaeum 1924/4–6. – Gál Kelemen: A szubzisztencia fajai. Erdélyi Irodalmi *Szemle 1929/1–2. – Dr. V. B. Unitárius Közlöny 1938/2. – Gelei József: Búcsúbeszéd dr. V. B. koporsójánál. *Keresztény Magvető 1942/2. – Kemény Gábor: Emlékezés V. B.-ra. *Keresztény Magvető 1942/3. – *Balázs Sándor: Varga Béla bölcselete. In: Varga Béla: Bölcseleti írások. (Bevezető tanulmány) Buk. 1979. 5–52. – Veres Ildikó: A Kolozsvári Iskola (Bartók György – *Tavaszy Sándor – V. B.). Miskolc 2003 = Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár V.

(K. S.)