Vogel Sándor

oldal nyomtatása Share

Vogel Sándor (Apáca, 1940. ápr. 16.) – történész, szerkesztő. Középiskolai tanulmányait a brassói Magyar Vegyes Líceumban végezte (1957), majd a BBTE-n szerzett történelem szakos tanári oklevelet (1963). Előbb az ürmösi álalános iskolában tanított, majd 1967-től brassói általános iskolákban, illetve az Unirea Líceumban és *a hétfalusi líceumban volt tanár. 1989 júliusában áttelepült Magyarországra, ahol 1989–91 között az Akadémiai Kiadó szerkesztője, majd a Teleki László Intézet tudományos munkatársa volt. 2004-től nyugdíjas.

Kutatási területe *Erdély kora újkori története, a magyar–román és magyar–szász kapcsolatok. Első szakcikkét a Tanügyi Újságban közölte (1971), majd *A Hét, *Korunk, Brassói Lapok, Művelődés, 1989 után a Romániai Magyar Szó, Magyar Kisebbség, Karpatenrundschau, Magyar Nemzet, Collega, História, Honismeret, Külpolitika, Külügyi *Szemle, Limes, Pro Minoritate, Regio, Acta Humana, Korall, Európai Tükör munkatársa, de közölte tanulmányait a Stockholmban megjelenő Új Kéve, és Inwandrare Minoriteter Scandinavian Migration and Ethnic Minorities Review, a tokiói Daily Yomiury is.

Fontosabb tanulmányai: A Barcaság múltjából (*Korunk 1974/10); Bethlen Gábor Georg Kraus krónikájában (Brassói Lapok 1980); Kisebbségjogi dokumentumok Romániában (Regio 1994); Transylvania: Myth and Reality. Changing Awareness of Transylvanian Identity (in: Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe. Amsterdam–Oxford–New York 1995); A kétoldalú kisebbségvédelmi jogeszközök rendszere (Külpolitika 1996/1); Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek (Collega 1999/6–7); Az euro-atlanti integráció és a román Közép-Európa-felfogás (Magyar Kisebbség 1999/1); Sicher­heitsdilemma und ethnische Konflikte aus ungarischer Sicht (in: Minder­heiten als Konfliktpotential in Ost­mittel- und Südosteuropa. München 1995); The Old-New Problem of the Hungarian Minorities in Central Europe (in: Integration, Regionalism, Minorities: What is the Link? Bp. 1997); Svéd vonatkozások Georg Kraus *Erdélyi krónikájában. 1608–1665. (Új Kéve 1998/5, 1999/1, 2); Die Frage Siebenbürgens und die Lage der Ungarischen Minderheit in Rumänien in den Jahren 1920–1940 (in: Nationalismus und National­bewegungen in Europa. 1914–1945. Berlin 1999); Az *erdélyi szász autonómia (Provincia 2002/2); Rendszerváltás Romániában (in: A proletárdiktatúrákból a polgári demokrá­ciákba. 1989–1992. Szerk. Glatz ­Ferenc, Bp. 2004); „Siebenbürgen, süsse Heimat”. Az *erdélyi szász identitás (in: Kik vagyunk és miért – írások az identitásról. Stockholm–Bp. 2008).

Önálló kötete: Európai kisebbségvédelem – *erdélyi nemzetiségpolitikák (Csíkszereda 2001).

Fordításában és gondozásában készült el kiadásra még a 80-as években Georg Kraus Erdélyi krónikája, amely azonban Romániában nem jelenhetett meg (Bp. 1994; 2. átdolg. kiad. Csíkszereda 2008).

Munkatársa (*Erdélyről, az *erdélyi településekről és Románia történetéről szóló szócikkek szerzője) a Magyar Nagylexikon I–XI. köteteinek (Bp. 1999–2000).

R. Várkonyi Ágnes: Georg Kraus *Erdélyi krónikája. *Korunk 1995/7. – Veress Dániel: Georg Kraus és krónikája. *A Hét 1996/1–2, 3. – Boross Erika: Az *erdélyi reneszánsz határvidékén. *Erdélyi *Napló 1996. nov. 13. – Bágyi Bencze Jakab: Georg Kraus *Erdélyi krónikája. Magyar *Fórum 1996. jan. 25. – Jakó Klára: Georg Kraus *Erdélyi krónikája. *Erdélyi Múzeum 1995/3–4. Ua. Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut 1995. okt. – Klaus Popa: Georg Kraus: *Erdélyi krónika 1608–1665. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 19 (1996), Heft 1. – Gittai István: A krónikafordító. Kelet–Nyugat 1995/4. – Arday Lajos: Európai kisebbségvédelem – *erdélyi nemzetiségpolitikák. Külügyi *Szemle 2002. 2. – Szűcs Lóránt: A 17. század legalaposabban elkészített *erdélyi krónikája. Csíki Hírlap 2008. okt. 24–26.

(D. Gy.)